Varsel om ekstraordinær generalforsamling

Den fulde tekst kan hentes HER

Til medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

Varsel om EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 30. december 2013 kl. 19.00 i klubhuset.

På den ordinære generalforsamling den 8. december 2013 blev der stemt om vedtægtsændringer.

Til vedtagelse af ændringer af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede med­lemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsen­terede medlemmers vægtede stemmetal er for forslaget.

Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på gene­ralforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal, afholdes der en ny generalforsamling, mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal. Indkaldelse sker med mindst 10 dages varsel, ved elektronisk kommunikation og annoncering i klubhus, eller ”skriftligt pr. brev”. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og forslagets indhold.

Fuldmagt til den første generalforsamling anses for gyldig til den anden generalforsamling, såfremt fuld­magten er formuleret sådan at fuldmagtsgiver har givet sin udtrykkelige tilladelse hertil.

Derfor skal der indkaldes til ny generalforsamling hvor vedtægtsændringerne kan endelig vedtages.

Forslag fra bestyrelsen om afskaffelse af indskud fik ikke det fornødne flertal: For stemte 69, imod stemte 72, bestyrelsens forslag er hermed faldet.

Forslaget fra Finn Caspersen vedr. at indskud kan betales i rater. Ingen stemte imod dette forslag.

Og hermed var der flere end 2/3 af stemmerne som stemte for – forslaget er hermed foreløbigt vedta­get.

Forslaget fra Finn Caspersen vedr. en mere præcis rækkefølge og formulering af § 9, ”Valg af besty­relse”. Ingen stemte imod dette forslag. Og hermed var der flere end 2/3 af stemmerne som stemte for – forslaget er hermed foreløbigt vedtaget.

Valg af ny suppleant.

Da bestyrelsesmedlem, Henrik Gustafsson er udtrådt af bestyrelsen, er 1. suppleant Frank Krüger indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at der fortsat skal være 2 suppleanter til bestyrelsen, og benytter derfor den ekstraordinære generalforsamling til at vælge en ny suppleant.

Bestyrelsen opstiller Troels Haugsted som suppleant til bestyrelsen. Medlemmer har mulighed for at op­stille andre kandidater, evt. forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 16. december. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling udsendes senest den 20. december. Indkaldelsen indeholder dagsorden, indkomne forslag til suppleantposten, samt forslag om vedtægtsæn­dringer til endelig vedtagelse.

P.B.V
Benny Jensen
Sekretær