Referat fra ekstraordinær generalforsamling – torsdag, den 20. december 2018

Referat fra ekstraordinær generalforsamling – torsdag, den 20. december 2018

Der var mødt 15 stemmeberettigede medlemmer med tilsammen 2 gyldige fuldmagter –  i alt 17 stemmer.
Formanden, Henrik Karlsen (HK), bød velkommen og henviste til den udsendte dagsorden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændringer
3. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent.
(HK) foreslog Lars Urup (LU) som dirigent.
Der var ingen andre kandidater og (LU) blev valgt som dirigent.
(LU) konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. vedtægternes § 7.

Ad. 2. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændringer
(LU) forespurgte, om der var nogen, som var i tvivl om, hvad der skulle stemmes om –
hvilket der ikke var – og forsamlingen gik over til afstemningen.

Forslagene til vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 3. Eventuelt
(HK) fik ordet – og her fik ”Årets medlem 2018” –  Claus Petersen, medlem i begynderudvalget – endelig udleveret vin og sit emblem for sin store indsats i 2018.

Under eventuelt var der også livlig debat om  fremtidige vedtægtsændringer – hvor Chris Hermansen foreslog, at synliggørelse af kontingentfritagelser evt. blev indskrevet i vedtægterne.
(LU) pointerede, at bestyrelsen allerede har kompetence/mandat til at give kontingentfritagelser – og det har umiddelbart intet med vedtægterne at gøre.

(HK) oplyste dog, at bestyrelsen tog dette til efterretning – således at det evt. kunne indføjes ved en fremtidig vedtægtsændring.

Herefter sluttede den ekstraordinære generalforsamling med, at (HK) ønskede alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.