Referat ekstraordinær generalforsamling 6. oktober 2013

Kan åbnes HER i pdf

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ

DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

SØNDAG DEN 6. OKTOBER 2013

I

FLADSÅSKOLEN I MOGENSTRUP

Fremmødte var 278 stemmeberettigede medlemmer, inkl. fuldmagter blev det til i alt 450,8 stemmer.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. For bestyrelsen eller imod bestyrelsen.

3. Valg af ny bestyrelse såfremt den nuværende bestyrelse ikke har medlemmernes opbakning.

4. Eventuelt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent.

Formand Peter M. Floridon (PMF) bød velkommen til medlemmerne og foreslog herefter Jeanette Wincentz Andersen (JWA) som dirigent.

Der var ingen andre kandidater og JWA blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsam­lingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægternes § 7 jf. § 6

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

 

Ad. 2. For bestyrelsen eller imod bestyrelsen.

Har bestyrelsen ikke den fornødne opbakning, vil bestyrelsen træde samlet tilbage.

Beslutningen træffes med almindelig stemmeflerhed, ud fra de repræsenterede stemmeberetti­gede medlemmers vægtede stemmetal.

 

Der var debat om punktet inden afstemningen.

 

Afstemning:

For bestyrelsen stemte 261,8, imod bestyrelsen stemte 180,6 og 7 blanke stemmer

Dirigent: Den nuværende bestyrelse fik hermed medlemmernes opbakning.

 

Ad. 3. Valg af ny bestyrelse.

Dette punkt udgik da den nuværende bestyrelse fik medlemmernes opbakning.

 

Ad. 4. Eventuelt.

Der fremkom intet til drøftelse under dette punkt.

 

P.M.F – Tak til dirigent for god ledelse – generalforsamling afsluttet.

 

Foranstående referat godkendt

 

Mogenstrup den 10. oktober 2013.                                Mogenstrup den 10. oktober 2013.

Benny Jensen                                                                Jeanette Wincentz Andersen
Referent                                                                         Dirigent