Referat ekstraordinær generalforsamling 30. december 2013

Fremmødte var 24 stemmeberettigede med tilsammen 3 gyldige fuldmagter i alt 27 stemmer.

For vedtægtsændringer er følgende gældende. Det kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes der en ny generalforsamling, mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, uanset disses antal.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændringer.
3. Valg af suppleant til bestyrelsen.
4. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent: Formand Allan Jørgensen (AJ) bød velkommen til medlemmerne og foreslog herefter Per Sørensen (PS) som dirigent.

Der var ingen andre kandidater og PS blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægternes § 15.

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad. 2. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer: Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som de blev vedtaget på generalforsamlingen den 8. december 2013. Dirigenten henviste til resultatet af den ordinære generalforsamling, og gjorde opmærksom på at endelig vedtagelse kræver at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for vedtægtsændringerne.

Afstemning:
Vedtægtsændringerne blev vedtaget med akklamation.

Dirigent: Forslag til vedtægtsændringer er hermed vedtaget.

Ad. 3. Valg af suppleant til bestyrelsen.Bestyrelsen havde opstillet Troels Haugsted som suppleant til bestyrelsen. Der var ikke opstillet modkandidater, og Troels Haugsted blev valgt med akklamation.

Ad. 4. Eventuelt.
Formanden – Tak til dirigent for god ledelse – generalforsamling afsluttet.

Bilag 1:
Vedtægter, som de blev besluttet på generalforsamlingen, og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

Foranstående referat godkendt

Mogenstrup den 30. december 2013. Mogenstrup den 30. december 2013.

Benny Jensen, referent

Per Sørensen, dirigent