Privatlivspolitik for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

I forbindelse med dit medlemskab i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup.

Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup er dataansvarlig – kontaktinformation

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Sydsjællands Golfklub Mogenstrup kan kontaktes her:

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Præstø Landevej 39
Mogenstrup
4700 Næstved

CVR-nr. 499 127 14

Telefon 55 76 15 55

Mail: sekretariat@ssgm.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup, hvilket omfatter:

 • orientering om Sydsjællands Golfklub Mogenstrup aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve
 • håndtering af adgang til spil på banen.
 • håndtering af medlemslister i klubber i klubben, arrangementer i disse samt andre aktiviteter
 • registrering af score
 • turneringsplanlægning og -afvikling
 • håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer
 • administration af fritspilsaftalerne SGS
 • registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset
 • administration af Golfhäftet
 • udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
 • opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
 • hvis du som frivillig indtræder i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og evt. billede blive udleveret.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af [1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup.  eller 2) interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er udøvelse af den idrætsaktivitet (golf), som du selv har ønsket at deltage i og som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

 • Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, email-adresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub og golfhandicap.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

Greenfee gæster

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, emailadresse samt golfrelevante oplysninger som f.eks. golfhandicap.

Endagsgæster

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved companydays, åbent hus besøgende m.v.

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og DGU nummer/golf ID.

Gavegiverer

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af navn samt CPR-nummer til brug for indberetning til skat.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Golfworks/golfbox
 • Økonomisystem (C5)
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
 • Andre medlemmer i klubben
 • Journalister der dækker turneringer og PR
 • Bank – Møns Bank
 • Politiet når vi indhenter børneattester
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Dansk Golf Union, som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golfsportens
 • interesser og udvikling
 • Golfhäftet i Sverige AB – kun for gæster der spiller med Golfhæftet
 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer
 • Som udgangspunkt overfører vi ikke dine data til lande udenfor EU/EØS.
 • Dog benytter vi Dropbox og WordPress til dokumenthåndtering og til håndtering af SGS fritspilsaftale, WordPress til håndtering af hjemmeside.
 • Dropbox: Såfremt vi behandler din data i Dropbox, vil der kunne ske en overførelse af dine personoplysninger til
  lande udenfor EU/EØS. Oplysningerne overføres Dropbox Inc., San Francisco, Californien, USA – Overførslen sker
  med grundlag i Privacy Schield ordningen, som Dropbox har tilsluttet sig. Du kan se mere her:
 • https://www.dropbox.com/terms#privacy

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, du er medlem hos os, og i op til 3 år efterkalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn, da vi modtager tilskud efter folkeoplysningsloven. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle
 • sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
 • begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke,
 • eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller
 • vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan
 • også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart
 • format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på
 • datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
 • Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.

Privatlivspolitikken er senest revideret 25. maj 2018