Opsigelse af forpagtningsaftale med klubbens restauratør

Klubbens bestyrelse har enstemmigt besluttet, at opsige forpagtningsaftalen til dennes udløb den 31. december 2013.

Som grundlag for bestyrelsens beslutning, ligger der en forventning om et betydeligt større provenu til klubben, end den nuværende forpagtningsaftale giver. Hertil kommer andre ændringer til kontraktens indhold vedr. drift og betaling for forbrug.

Gårs dato (30. juni 2013) havde jeg et møde med Mikael Brendstrup vedr. opsigelsen af den nuværende forpagtningsaftale for klubbens restaurant.

Klubben vil senere på året, kommercielt og gennem annoncering, udbyde den ny forpagtningsaftale.

Venlig hilsen
P.M. Floridon

62 tanker om “Opsigelse af forpagtningsaftale med klubbens restauratør

 1. Dennis Andersen

  For mig at se har bestyrelsen handlet korrekt i henhold til vedtægterne, men håndteret det noget uelegant. Helt enig Rune

  Men det undre mig alt det positive der bliver skrevet for der er ellers nok der brokker sig omkring mad og priser i det daglige.

 2. Lars Urup

  M.h.t. ekstraordinær GF : Jeg tror det ville være hensigtsmæssigt at vente med at gøre tiltag på nuværende tidspunkt og således afvente svaret fra bestyrelsen.
  Når der indsamles støtte til at pålægge bestyrelsen at indkalde til GF, skal det være med et bestemt punkt til behandling. Jeg henviser til Bo Majkers indlæg om, hvad temaet på en GF skulle være.
  DEt giver alene mening at samle “underskrifter” til et tema på GF : “opsigelse af forpagter” hvis man på GF bredt skal drøfte denne situation.
  F.eks. giver det meget lidt mening, hvis man på GF stemmer om, hvorvidt den såkaldte opsigelse skal trækkes tilbage. Hvis dette så bevirker, at kontrakten skal fortsætte på uændrede vilkår, stemmes der om noget, vi ikke kender til og ej heller bør kende i detaljer.
  Hvis det vedtages, at den såkaldte opsigelse skal trækkes tilbage, skal kontrakten så løbe lige sålænge på uændrede vilkår, som Mikael ønsker ? Eller er ønsket, at kontrakten skal løbe en vis periode på uændrede vilkår ? Man kunne spørge, om kontrakten skal forlænges uanset klubbens evt.underskud herpå ?
  Jeg kender ikke kontrakten og økonomien heri, men ovennævnte er alene tænkt som eksempler på, at en GF med hensigten at stemme om opsigelsen er en afstemning i totalt blinde.
  Endelig er det slet ikke oplyst, om Mikael selv er interesseret i at forlænge kontrakten på uændrede vilkår, hvis det måtte vise sig muligt.
  Urup, 169

  • Anders Winther

   Enig i at en dialog med den siddende bestyrelse er at foretrække.

   En ændring af beslutningen om opsigelse af kontrakten, “freder” ikke forpagterne udover næste varslingsperiode. Den til enhver tid siddende bestyrelse, vil have et uforandret mandat til at lave ændringer.
   Men – en siddende bestyrelse forventes at have bred opbakning fra deres medlemmer – altså at medlemmerne altovervejende er tilfredse med de beslutninger der tages.

 3. Erland Steen Jakobsen

  Kære Bodil.

  Jeg angriber bestemt ikke Lars Urups ret til som jurist, at have en mening om denne sag. Det jeg ikke er ening med ham i er, at han opfatter familien Brendstrup som en leverandør, ligesom alle de andre der levere varer til golfklubben,
  Det er det jeg angriber.

  Mht.. indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling hvor bestyrelsen kan forklare sig, står det selvfølgelig enhver frit for at være med til.

  Erland

  • Lisbeth Bjerrum

   Inden det bliver alt for grumset, ville det være rart at vide, om Ulla og Michael overhovedet er interesseret i at fortsætte i ‘butikken’. Det kunne jo tænkes, at de benytter lejligheden til at sige “Tak for kaffe”.
   Hilsen Lisbeth -1029

 4. Anders Winther

  Vedrørende ekstraordinær generalforsamling!!

  Efter at have gennemlæst – og forhåbentlig korrekt forstået – SSGM´s vedtægter, specielt med henvisning til §10 – ” Bestyrelsens kompetence og arbejdsform”, første afsnit,
  <>

  står det rimeligt klart for mig, at såfremt man ønsker en ekstraordinær generalforsamling stablet på benene, for at behandle denne sag, så skal dagsordenen indeholde, som minimum 2 punkter, der skal stemmes om:

  1: Bestyrelsen anmodes om, at trække opsigelsen af forpagtningsaftalen tilbage.
  Det vil sige – medlemmerne skal stemme om, at anmodningen fremsættes til bestyrelsen, og at bestyrelsen herefter fremkommer med sin holdning til anmodningen.
  2: Såfremt bestyrelsen ikke ønsker at efterkomme anmodningen, at den siddende bestyrelse afsættes, og der skal herefter ske valg af ny bestyrelse, formand, kasserer, sekretær osv.

  idet det af §10 kan udledes, at bestyrelsen har kompetence til at træffe beslutninger med bindende virkning, og en ekstraordinær generalforsamling/medlemmer ikke kan kræve beslutningen omgjort, og at det kun kan ske såfremt bestyrelsen imødekommer anmodningen.

  Hvis formålet med X-Generalforsamlingen er, at beholde den nuværende kontrakt med forpagterparret, så må en afvisning af punkt 1, afstedkomme behandlingen af punkt 2.

  Hvis nogen har mere styr på vedtægterne end jeg har givet udtryk for, modtages rettelser med glæde.

  • Anders Winther

   § 10
   Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutninger i klubbens anliggender, herunder også ved eventuel optagelse af lån.

 5. Jens Høg

  Åbent brev til bestyrelsen for Sydsjællands Golfklub
  fra Torsdagsveteranernes bestyrelse:

  Torsdag d. 4. juli 2013.

  Det er med stor undren, at vi har modtaget meddelelsen om opsigelsen af værtsparret i restauranten.

  Torsdagsveteranerne har altid været særdeles tilfredse med både service, priser og kvaliteten af maden i restauranten. Gang på gang oplever vi, at vores restaurant overgår andre klubber på alle områder.

  Vi frygter, at bestyrelsen med deres beslutning kaster os ud i en usikker fremtid omkring bemanding af restauranten, som man har set i mange andre klubber. Det vil foruden utilfredshed blandt klubbens medlemmer bl.a. medføre færre greenfee-spillere og deraf følgende lavere indtægter til klubben.

  Vi forventer, at bestyrelsen giver alle klubbens medlemmer en forklaring på deres beslutning enten ved en grundig skriftlig redegørelse, et orienteringsmøde for formændene af ”Klubber i Klubben” eller ved at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

  Mvh.
  Jens Høg
  Formand

  • Jan Nielsen

   Kære Jens Høg,

   Jeg er enig med dig i at formanden for bestyrelsen – hr. P.M. Floridon – må infomere medlemmerne yderligere.

   Det tror jeg at alle som har bidraget med indlæg og kommentarer er enige om.

   Informationen skal blot gives til alle medlemmer, og ikke kun formænd for “klubber i klubben”.

   Venlige hilsner
   Jan Nielsen
   Medlem 150

 6. Bodil Margrethe Hansen

  Hej Erland

  Der er altså noget der er foreningsjura det har intet med Lars at gøre der er Advokat, der kan lånes udmærkede bøger på biblioteket om den slags, men jeg må tilslutte mig Lars’s nøgterne udtalelser og det er der vi er.
  At bestyrelsen godt kan komme frem af skjulet er en anden sag og forklare sig. Men at indkalde til ekstraordinær generalforsamling er helt langt ude.

  Hilsen

  Bodil

 7. Erland Steen Jakobsen

  Hej Anders.

  Du har helt ret i, at vi bør have en dagsorden parat.
  Jeg mener også at vi har en sådan en klar, idet det hele jo drejer sig om opsigelsen af forpagterne.

  Vi har heller ikke efter min og andres mening tid, (eller råd) til at kontakte en advokat for dette spørgsmål. Derfor er vi gået i gang på denne måde. Det kan meget vel være at det virker lidt amatøragtigt, men vi er jo også amatører.

  Til Lars Urup vil jeg bare sige,, at du har helt ret i dine betragtninger om bestyrelsens ret til at træffe beslutninger. Det er også deres pligt.
  Der er bare nogen beslutninger der er så svære at forstå at nogen(medlemmerne).
  Du skal,, efter ,min mening,, ikke sammenligne Ulla og Mikael med vores leverandører, men som en væsentlig del af vores klubliv.

 8. Erland Steen Jakobsen

  Så er det med at komme til tasterne, hvis i vil være med til at samle underskrifter til indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, der kun skal have eet punkt på dagsordenen, nemlig, opsigelsen af forpagtningsaftalen med Mikael og Ulla Brendstrup pr. 31. dec. 2013.

  Det der skal gøres er som følger;
  Send mig en mail på aej@stofanet.dk med navn, og medlemsnummer, og meget gerne inden 14 dage.

  Som tidligere skrevet, skal der 84 underskrifter til for at kunne indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

  • Anders Winther

   Erland. Jeg synes det vil være en god ide lige at undersøge, hvad punktet eller punktere på sådan en dagsorden bør være.
   Man skal være opmærksom på, at bestyrelsen formentlig er i deres gode ret til at tage sådan en beslutning på medlemmernes vegne, altså er deres beslutnings kompetence intakt i spørgsmålet.
   Det, som er medlemmernes mulighed, er at anfægte beslutningen, hvilket i så fald vil være et mistillids votum af en vis karakter, der kan have forskellige konsekvenser. I yderste konsekvens kan det medføre at bestyrelsen må gå af, af eget valg, hvis den finder det umuligt at fortsætte på grund af manglende opbakning. Eller at bestyrelsen fastholder sin beslutning som siddende bestyrelse, med deraf følgende, ikke overskuelige udfald eller konsekvenser.

   Det bedste ville være hvis bestyrelsen kom ud af busken, og en dialog blev åbnet, men det sker åbenbart ikke.
   Jeg foreslår at det undersøges, hvad en dagsorden for en ekstraordinær generalforsamling bør indeholde, for at vi får mindst negativ indvirkning på klubbens dagligdag.
   Det handler jo ligeså meget om den eklatante mangel på information fra bestyrelsen, der har gjort medlemmerne urolige og mistænksomme. Lige nu er ingen der ved, om beslutningen er rigtig eller forkert, men med den viden der er til rådighed nu, tror jeg majoriteten af klubbens medlemmer er imod den tagne beslutning.

 9. Lars Urup

  Vedr. opsigelse af forpagter.
  Bestyrelsens orientering har medført en hel del kommentarer, som for manges vedkommende formentlig vil vise sig at være afgivet på forkerte forudsætninger, når bestyrelsen formentlig vender tilbage med nogle uddybninger.
  Der er ikke tale om en ansat men en forretningspartner, som ligesom enhver anden leverandør af varer eller tjenstydelser må tåle, at man i eet eller andet omfang risikerer at blive fravalgt.
  Der er ikke offentliggjort ret meget af kontraktens vilkår, hvilket ej heller er hensigtsmæssigt, men det er tidligere blevet oplyst, at kontrakten laves for en årrække, men fortsætter på samme vilkår, medmindre den opsiges inden en given frist.
  Bestyrelsen, som jeg mener skal styre dette her, har så en plan med undersøgelse af ændringer i restauranten og dens koncept og mon ikke der vil blive indhentet tilbud fra en bredere kreds af interesserede, mulige forpagtere. De kan byde ind på opgaven og der vil efter alt at dømme blive tale om andet end lige netop størrelsen på forpagtningsafgiften, men åbningstider, udbud af varer, “børnepolitik” og m.m.
  Her er Mikael på ingen måde udelukket fra at byde ind.
  Enhver virksomhed, herunder også en golfklub, bør efter min opfattelse engang imellem undersøge, om givne forhold kan gøres bedre, og når konceptet i restauranten har været det samme i adskillige år og medlemmer har ytret ønske om forandringer, er det fornuftigt af ledelsen at “sende opgaven i udbud”. Dette sker stort set alle steder. Det kunne endda være berettiget at kritisere ledelsen, hvis den ikke undersøgte om klubbens forhold kunne forbedres.
  For mig at se, er Mikael ikke derved blevet behandlet spor dårligt. Han har vel fået en behandling, som enhver anden forretningsdrivende må forvente m.h.t. mulig konkurrence m.v. og han har haft forpagtningen i mange år.
  Jeg synes godt om såvel Ulla som Mikael, men kan ikke se det fornuftige i at blande personlige relationer ind i denne debat.
  Ser frem til en saglig debat.
  Urup, 169

  • Anders Winther

   Jeg er enig i dine betragtninger angående kontraktens vilkår og almindelige forretningsmæssige synspunkter.
   Det der sætter bestyrelsens handling i et dårligt lys, er fremgangsmåden, herunder en beslutning der er taget den 23. maj 2013, men først offentliggjort i et referat tilgængeligt den 1. juli 2013.
   Samtidig, at bestyrelsen vælger, uvist af hvilken grund – men i hvert fald på en måde der sætter handlingen i et dårligt lys – sætte punktet på referatet i et underpunkt til et underpunkt – Stole m.v., mere som en notits end som et punkt der er behandlet sagligt med iagttagelse af den vigtighed, som punktet burde have haft.
   At punktet er behandlet, med fravær af 2 bestyrelsesmedlemmer – som er telefonisk underrettet om beslutningen – med deraf følgende accept. Sikkert efter reglerne, men efter min mening ikke en valid fremgangsmåde, idet det sætter spørgsmålstegn ved, om de 2 har haft mulighed for at reflektere, validere, og tage beslutning baseret på et fuldt oplyst grundlag, idet de jo ikke har været medvirkende til en egentlig diskussion hvor de kunne både høre og selv komme med partsindlæg.

   Endelig, at bestyrelsen har valgt at lave en “Bjarne Riis” – ingen kommentarer, ingen svar på nogen spørgsmål. Hvad er det bestyrelsen forventer med beslutningen – hvor kommer det større provenu fra? Hvad er det for services den vil tilbyde extra?
   Hvor er den åbenhed som bestyrelsen ved dens tiltræden proklamerede…..

   Jeg er også enig i, at debatten skal være saglig og uden følelsesmæssige udbrud og angreb på de berørte parter.
   Når det er sagt, så er det stadig en klub med et socialt og sportsligt formål, og skal drives som sådan, på bedst mulig vis. Med det mener jeg, at til forskel fra noget meget forretningsorienteret, så er det sociale aspekt en vigtig del af miljøet omkring golfklubben, herunder de personer der tegner eller har tegnet klubben på bedste vis. Ligeså er stabilitet en vigtig faktor – se bare hvad der er sket i andre golfklubber, vi behøves ikke køre mange kilometer for at se virkningerne.
   I forhold til andre klubber, synes jeg vi er godt kørende med hensyn til den service, udbud og kvalitet, som vi har i restauranten i dag, med mindre vi skal måle os med langt større og mere nordlig liggende klubber.

 10. Solveig Blytsø

  Vedr. opsigelse af forpagtningsaftale med klubbens restauratør.
  Den fremgangsmåde bestyrelsen har benyttet ved opsigelse af forpagtningsaftalen afspejler i mit univers en sølle personalepolitik og manglende respekt for medlemmernes holdninger: Sidste års medlemsundersøgelse viste at et stort flertal var tilfredse med klubbens restaurant. Jeg mener også at have observeret at man i køkkenet har være i stand til at forny sig og har nydt adskillige fremragende måltider ved fællesspisninger. Personligt synes jeg at det er lidt “hampert” at man som kunde skal betale 12 kr. for selvbetjeningskaffe og 12kr for et glas isvand-også når man ønsker det sammen med vin. Alle I klubben har deres mening om restauranten, maden, drikkevarerne og priserne.
  Jeg mener at bestyrelsens (énstemmige!) beslutning skaber utryghed for klubbens ansatte og også for os medlemmer, som for 1½ år siden fik lovning på åbenhed og gennemsigtighed. Det har der bestemt ikke været i denne beslutning. Bestyrelsens handlemåde vil afføde mistro og manglende opbakning til andre nyskabelser og aktiviteter. Jeg henstiller derfor til bestyrelsen- hurtigst muligt- igen at holde et møde, hvor den træffer en ny beslutning om at gå i forhandlinger med vores restauratørpar,- Lidt mere FAIR PLAY, tak. Etiketteregler findes ikke kun i golf.

 11. Rune Molin

  For mig at se har bestyrelsen handlet korrekt i henhold til vedtægterne, men håndteret det noget uelegant.

  Personligt vil jeg (ligesom andre) gerne have en uddybning af hvad der forståes med “provenu til klubben”. Jeg regner med at der menes indirekte, i form af øgede greenfee indtægter. I modsat fald er klubben pludselig gået ind i restaurationsbranchen, og det mener jeg ikke bestyrelsen er givet mandat til – Hvad bliver det næste så ? Bliver det forbudt at samle bolde op man finder på sin vej, fordi de skal indsamles af greenkeeperen og sælges ved vejen for “et provenu” ?

  Hvis jeg spiller greenfee i en anden klub er det på grund af pågældende klubs bane – ikke restauranten. Jeg er tilfreds hvis der sælges kold øl efter runden og evt. en slags sandwich. Så i lighed med Dirch vil jeg også gerne se en business case for det her.

  Rune, 1376

 12. Bodil Margrethe Hansen

  Vedr. opsigelse af forpagtningsaftale medi restauratiionensparret.

  Først beklager jeg, at parterne ikke har kunnet blive enige om en fremtidig kontrakt.

  Når ikke det er sket, er det bestyrelsen der har ledelsesansvar og handler på klubbens vegne (formentlig §10 i klubbens vedtægter).

  Medlemmer der vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling om personalesager, må jeg sige til de medlemmer, at de skal holde skæg og snot for sig. Personalesager skal ikke diskuteres på en generalforsamling, det har generalforsamlingen givet daglig ledelse mandat til at udføre og handle på klubbens vegne.
  Man kan være enig eller uenig i beslutningen og må regne med at bestyrelsen har haft sine grunde.

  Jeg må dog undre mig lidt over, hvor alle de medlemmer der igennem, stort set alle de år jeg har været tilknyttet klubben og har ytret deres utilfredshed med såvel priser på mad, manglende udbud, tilbud til børn og unge på sunde måltider er henne i denne debat? medlemmer der har været irriteret over ikke at kunne få servering, når man er i klubben fordi der bliver lukket lige før aftensmadstid i forårs og efterårssæson og på eks. søndage. Det kan jo også være det er den debat bestyrelsen har lyttet til og blandt andet må have været medvirkende årsag til ikke at kunne fortsætte aftalen. Så kan man vel også med rette sige, at bestyrelsen har lyttet til medlemmerne. Det er ikke altid dem der råber højst der har ret, det er ikke alle der formår at “brænde igennem” på skrift og i klubben på møder.

  I genforhandlinger af kontrakter er det ikke følelserne der skal styre debatten men resultatet, jeg skal understrege at jeg ikke har noget imod parret, men har da haft mine kampe på det forretningsmæssige i min tid som juniorformand, og har da lagt øre til en hel del brok.

  I håbet om en saglig tone

  Hilsen
  Bodil 2328

  • Bo Majker

   Hej Bodil

   Jeg har ventet længe på en mere nuanceret dialog på denne tråd, men jeg mener heller ikke, at der er den store generelle tilfredshed med den nuværende forpagtningsordning. Det vil jeg for hverken blame nyværende forpagter eller tidligere bestyrelser for, men det er hvad jeg ser den nuværende bestyrelse endelig vil forsøge at gøre noget ved.

   Skulle dette komme til en ekstraordinær generalforsamling, hvilket jeg håber ikke bliver tilfældet, vil jeg støtte den nuværende bestyrelse, mest fordi alt andet virker håbløst fremadrettet.

  • Janne Harkamp

   Til Bodil.
   a) Det er jo svært at blive enige om en fremtidig kontrakt, når man ikke bliver indbudt til forhandling.
   b) Det er ikke dyrt – sammenlign med andre klubber. Det er nærmest kun klubber, der kun har selvbetjening, der er billigere.
   c) Ud af 800-900 medlemmer vil der altid være nogen, der er utilfredse. Mad er faktisk et ret følelsesmæssigt emne for de fleste mennesker. Og ja – hvor er de egentlig henne, alle dem, der råber op og brokker sig. De gemmer sig pludselig nu, så måske var det ikke så slemt endda?

   Og så må jeg igen lige understrege, at det altså ikke er et firma, men en forening, vi taler om, og derfor ER der blandet følelser ind i, selvom I businessfolk prøver at negligere det.
   Det er jo rigtigt, at personalesager er et bestyrelsesanliggende, men hvis medlemmerne er utilfredse med en bestyrelse, må de jo prøve at gøre noget ved det. Og det er vel det Erland forestiller sig.

  • Dirch Riber

   Jeg havde ellers besluttet mig for ikke at kommentere mere på denne sag. Men det byder mig meget imod, når eksempelvis Bodil Magrethe Hansen skriver “skæg og snot for sig, personalesager skal ikke diskuteres på en generalforsamling”. For så efterfølgende selv rode rundt i “skæg og snot” og beskrive emnet som en personalesag. Gitte Karmark er også inde på at dette er en personale sag.
   Dette emner indeholder ikke en personale sag!
   Det personale klubbens bestyrelse har et ledelses ansvar overfor, er de personer der er ansat i sekretariatet og banepersonalet.
   Det er alene et spørgsmål om en forpagtningsaftale mellem 2 parter, hvoraf Golfklubben er den ene part.
   Den golfklub er jeg medlem af og derfor stiller jeg spørgsmål til det beslutningsgrundlag bestyrelsen selv har offentligt gjort. Og afventer naturligvis tålmodigt et svar.
   Med venlig hilsen Dirch Riber medl. nr. 161

 13. Erland Steen Jakobsen

  Jeg har d.d. fået oplyst at der skal 84 underskrifter til for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, så må vi jo bare i gang.

  • Bo Majker

   Erland, hvad forestiller du dig skal være indholdet i denne ekstraordinære generalforsamling.
   1. Fredning af den nuværende forpagter for evigt !! og er der andre ansatte bestyrelsen ikke må fyre uden medlemmernes godkendelse
   2. Fratagelse af bestyrelsen mulighed for at lede foreningen, så hver eneste ændring skal til afstemning hos medlemmerne.
   3. eller noget helt andet.

 14. Janne Harkamp

  Jeg håber inderligt, at de mange indlæg i denne sag får bestyrelsens til at indse, at her har de virkelig “gjort i nælderne”.
  Jeg har i de seneste par år været meget bekymret over udviklingen i vores klub, hvilket jeg også har ytret mig om i uofficielle sammenhænge, og nu gør officielt. Jeg synes der har sneget sig en stemning ind, som jeg ikke bryder mig om. Den lugter af overformynderi, “vi alene vide” og hovenhed overfor medlemmerne.
  Det synes jeg desværre også gør sig gældende i dette tilfælde. Det er simpelthen en uanstændig måde, dette er foregået på.
  Ingen tvivl om, at bestyrelsen gør et stort stykke arbejde, men det virker ærlig talt som om de har misforstået, hvad deres primære opgave er. Det er IKKE klubben i sig selv eller banen, for hvis ikke medlemmerne er der og er glade, så er der ingen klub eller bane mere.
  Jeg må, sammen med mange andre, spørge: Hvad er dagsordenen i det her? Hvad er der gået forud for denne beslutning, for det er vel ikke noget , I er kommet i tanke om d. 22/6. , og så sætter på dagsordenen under “stole”!
  I så fald ville det være dybt respektløst.

  Janne Harkamp, 61

  • Anders Winther

   Det var i maj måned – referatet er fra 23. maj 2013.

 15. Børge Sørensen

  At Sydsjællands Golfklub har økonomiske problemer er een ting, men at tro at manglende medlemsindtægter kan erstattes/kompenseres ved at man tror man kan “tjene penge” på restaurationsdrift i klubben ved at udpine en forpagtningsaftale er ikke kun naivt, men direkte uklogt, og vil kun indebære at klubben mister et af sine største aktiver -Mikael og Ullas tilstedeværelse i køkkenet – Se dog på hvad der sker i klubberne omkring os !!
  Når samtidig de fleste medlemmer, som jeg opfatter det, sætter så stor pris på kvaliteten og prisen på Mikaels mad, og som også roses af gæstespillere fra andre klubber, synes jeg at bestyrelsen virkelig bør overveje deres beslutning, og som et minimum fosøge at genforhandle den eksisterende forpagtningskontrakt, istedet for bare at opsige den uden mulighed for forhandling. Det synes jeg trods alt også at Mikael fortjener efter 20 års ansvar for restauranten i klubben.

  Børge Sørensen

 16. Benny Jakobsen

  vedrørende opsigelse af forpagtningsaftale.
  Jeg undrer mig som alle andre over denne beslutning. For at vi alle kan kloges på dette, vil jeg foreslå at Klubbens bestyrelse indkalder formændene for de forskellige “klubber i klubben”, således at vi herigennem kan blive orienteret, om hvorfor der er foretaget denne drastiske handling, vi kan her komme med vores bemærkninger, som så kan viderebringes til Golfklubbens klubben bestyrelse. Umiddelbart forekommer det som en hensynsløs beslutning mod et restauratørpar som har betjent os i rigtig mange år, og undskyld jeg siger det, ikke er årsunger.
  Benny Jakobsen, Veteranerne

 17. Allan Jørgensen

  Resultatet af beslutningen vedr. forpagtnings aftalen er ikke overraskende ,splid og utilfredshed i klubben, det er meget skidt.
  Bestyrelsen tror på at man ved en ny aftale kan få et bedre koncept ( har dog ingen ide om hvad man tænker på),
  Flere indtægter, bedre mad til billigere priser, bedre service ??
  Jeg konstatere som medlem at der er tale om et 20 årigt samarbejde som nu er opsagt, mange bestyrelser har gennem mange år støttet op om forpagter parret, så helt skidt kan det ikke have været.
  Bestyrelsen må virkelig have fået et nyt superkoncept for klubbens medlemmer, ellers er det hele meget skidt for rigtig mange, forpagterparret, medlemmerne og bestyrelsen – rigtig skidt, kan mest sammenlignes med 10 slag på et par 3 hul efter 5 put – rigtig skidt.

  Allan J 2442

 18. Dirch Riber

  Alle betalende medlemmer har ret til at ytre sin mening, uanset hvem man måtte dele sin avis med, det kan ikke stå til diskussion.

  Og ingen medlemmer skal overfalde eller overfuse andre medlemmer, uden det bør få konsekvenser – det står også helt fast.
  Jeg skal derfor opfordre til, at vi forholder os til emnet på en fornuftig og ordentlig måde.

  Personligt har jeg alene tilladt mig, at stille et par spørgsmål til bestyrelsen, vedrørende et forventet mer-provenu på restaurant driften.

  Her i Danmark, ja faktisk i det samlede norden, udgør den gennemsnitlige golfrestaurant omsætning, ca. 30% af klubbens totale omsætning. (Idrættens analyse institut).

  Den omsætning skal hentes ind på ca. 6 til 7 måneder. Vejrliget spiller som bekendt en stor rolle for hvor godt det lykkedes i det enkelte år. Det må betyde det vil være rimeligt, at anskue indtjeningen/omsætningen over en længere periode, end blot et enkelt år.

  Med en fortid som bestyrelsesmedlem i Sydsjællands Golf Klub, vist nok i et par perioder hvis jeg husker rigtigt, har jeg været gennem adskillige øvelser omkring restaurant driften.

  Det er derfor yders interessant, når en forholdsvis ny bestyrelse melder ud, at ”der ligger en forventning om et betydeligt større provenu til klubben, end den nuværende forpagtningsaftale giver”.

  Det er da også på den baggrund jeg efterspørger præmissen for en business case.

  Et mer-provenu vil oftest betyde prisstigninger på de udbudte varer, samtidig med råvarer priser og lønomkostninger holdes i status quo. Den sidste del er en svær øvelse skal jeg hilse og sige!

  Prisstigninger er der alene medlemmerne og gæster til at betale. Der skal altså genereres flere og nye kunder gennem butikken. Og hvor skal de så komme fra?

  Sydsjællands Golf Klub har på linje med mange andre klubber en stor udfordring i blot at holde et nogenlunde tilfredsstillende medlemsantal.
  Klubbens Greenfee indtægter udgør for nuværende en mindre sum, set i forhold til tidligere år. Dermed optræder besøgende gæster også i et begrænset antal. De greenfee gæster vi modtager gennem vores naboaftaler, lægger jo kun en beskedent handel i klubben.

  Det er lidt op bakke, ikke sandt!
  Det betyder ikke den siddende bestyrelse, ikke har retten til at gøre forsøget – men de har sandelig også pligten til at gøre det på en ordentlig måde.

  Set gennem min optik – så gør Ulla og Mikael Brendstrup det glimrende og det har sikkert ikke være så ligetil, at finde balancen mellem pris og kvalitet. Det mener jeg de har og er selv ganske godt tilfreds med det der leveres. Jeg har ikke noget ønske om der jeopardyses, med den del af klubbens aktiver.
  Jeg er stadig af den mening, at bestyrelsen skylder at fremlægge en redelig og ordentlig business case for den trufne beslutning.
  Og det legitime i netop dette krav, udgør en af de forskelligheder der er mellem at drive en virksomhed og en medlemsejet klub.

  Med venlig hilsen Dirch Riber medl. nr. 161

 19. Anders Winther

  Lad os nu prøve at holde os til det faktuelle i denne sag, og undgå at komme med personlige “angreb” eller antydninger.
  Vi må, som udgangspunkt, gå ud fra, at alt er sket i henhold til bestyrelsens mandat, – de handler som bekendt med en forventet opbakning til deres beslutninger, idet vi jo selv har valgt dem til at styre butikken.
  Problemet er, hvis de udfører deres hverv på en måde, eller tager beslutninger uden at have den “folkelige” opbakning til dem, og dermed mister opbakningen og dermed mandatet. Det er i det tilfælde, at vi som medlemmer kan skride ind, og forlange afholdt en ekstraordinær generalforsamling – hvor bestyrelsen så må måle sin opbakning – og handle -, eller tage konsekvensen herefter.
  Dette er den rette fremgangsmåde.

  Vi skal forsøge at komme igennem denne proces uden for mange skrammer i lakken, polariseringer og beskyldninger – det har vi ikke brug for.

  Frivilligt udført bestyrelsesarbejde skal man ikke kimse ad. Tværtimod skal bestyrelsen roses generelt for mange af deres tiltag og aktiviteter.

 20. Steen Krøll

  Nu har jeg med interesse læst både Bo Majker og Gitte Karmarks indlæg omkring drift af klubbens anlæg, restaurant m.m. og synes at nu tager det en mærkelig drejning hvor man sammenligner en golfklub med et firma , her falder kæden da fuldstændig af, vi skal ikke leverer et overskud til gavn for ejer og aktionærer men drive en klub til gavn og glæde for medlemmerne, og hvis medlemmerne vil betale den smule mere som det koster at have et velfungerende forpagter synes jeg bestyrelsen skulle lytte, det er jo ikke en kasserne hvor man bare adlyder.
  Når man nu er så forhippet på at revolutionerer hele konceptet synes jeg at vi samtidig skal sætte greenkeper funktionen, sekretariat m.m. i udbud, der er sikkert flere interesserede firmaer der vil byde på arbejdet, men her kommer vi vel for tæt på generalerne i klubben, her behøver jeg nok ikke komme med navne, alle ved nok hvem jeg hentyder til, vedkommende har jo talrige gange givet udtryk for sit mishag ved vores forpagterpar.

  Krøll 549

 21. Finn Olsen

  Nu må nok igen vist være nok,
  nu ryger fan’me også vores kok !?
  Fra parmatch klubben, som stadig består,
  – vi spiller og spiser blot andre steder i år –
  skal der lyde høje hurra’er ,
  til mange medlemmers gode kommentarer,
  som Ulla & Michael fuldt og helt støtter,
  så mon ikke bestyrelsen den beslutning hurtigt ’flytter’ ?
  I bestyrelsen referat fra maj – er opsigelsen placeret under inventar ?
  Tænk kokken under punktet – ’borde og stole’ – tanken er ikke særlig rar….
  Nå – parmatchklubben håber snart igen, på egen bane at kunne invitere
  alle par – for i klubben sammen at hygge, spille og SPISE
  hos Ulla & Michael – som vi selvfølgelig beholder – og her vil støtte og prise.
  PS. Hvis en ekstra ordinær generalforsamling på tale kommer,
  måske en fordel, hvis det bliver snart – her i sommer.
  Måske punktet – kontorpersonale contra manager – også kom på tale,
  uden at vi på forhånd fanden på væggen skal male….
  Dog altid for en bestyrelses indsats – man respekt må have,
  så undskyld vi i jeres arbejde – igen – ’lidt vil gnave’ 😉

  ’Næstformandskabet i Parmatchklubben’
  Peter, John, Kaj & Finn

 22. Bent Jeppesen

  Vedr. opsigelse af forpagtningsaftale med klubbens restauratør

  Der har været mange gode og saglige indlæg, Dirch, Jan og mange flere, som jeg er meget enige i.

  Når bestyrelsen opsiger en forpagningsaftale, uden at have nogen andet på plads, må bestyrelsen vel have lavet en grundig undersøgelse, hvad årsagen og konsekvensen af en sådan opsigelse.

  Bestyrelsen grundlag er en forventning af væsentlig større provenue til klubben, hvad ligger til grund for denne antagelse.

  Citat: Klubben vil senere på året, kommercielt og gennem annoncering, udbyde den ny forpagtningsaftale.,

  Har den nuværende forpagter fået forelagt denne nye forpagtningsaftale, og sagt nej til den ?

  Hvis nej, er det fordi den nye forpagtningsaftale reelt ikke er udformet endnu. ?

  Ved bestyrelsen om der reelt er andre, som vil indgå en sådan forpagtningsaftale, så vi ikke står ultimo december uden nogen forpagter ?

  Jeg mangler i meget høj grad nogen informationer, som kan understøtte den beslutning, som den nuværende bestyrelse, har taget.

  Bent Jeppesen – 2112

 23. Bo Majker

  Denne streng har taget en ejendommelig drejning. Den handler mest om Michael som person og ikke om den varer han leverer til medlemmerne og prisen herfor.
  Jeg vil gerne (som den første !) takke bestyrelse for at gøre hvad de er valgt til, nemlig at forsøge at give os medlemmer den bedste mulige service indenfor de givne finansielle rammer.
  Dette indebærer nødvendigvis , at man til stadighed skal vurdere om hvad vi har/gør er det bedste !
  Jeg læser ikke, at det er udelukket at Michael kan fortsætte, blot at bestyrelsen vil have frihed til at undersøge alternative

  Bo Majker

  • Gitte Karmark

   Jeg kan kun tilslutte mig Bo’s bemærkninger. Jeg er noget inhabil i denne sag, men har dog min egen mening (som ikke er clearet med min mand). Det er simpelthen uværdigt at bestyrelsesmedlemmer som gør en KÆMPE indsats og bruger så meget tid på at gøre alt det bedste for vores klub at de skal overfaldes når de viser sig i klubben.

   Husk nu inden I lader jeres hjerter løbe af med jer, at INGEN skriver de ikke kan lide Michael og Ulla og INGEN skriver at Michael og Ulla ikke må være med i runden. Bestyrelsen har jo en forpligtelse til at sørge for at drifte klubben bedst muligt.

   Os udenfor bestyrelsen ved jo intet om, hvilke drøftelser der rent faktisk har fundet sted og det kommer vel heller ikke os medlemmer ved.

   Når jeg opsiger samarbejdsaftaler med mine leverandører eller opsiger medarbejdere, så er det ofte med blødende hjerte, men jeg drøfter det da aldrig med mine medarbejdere. En afskedigelse er jo altdi begrundet i et sagligt forhold og kan efter min mening ikke diskuteres med en hel forening.

   Ja vi er en forening men vi omsætter for flere milioner om året og vi har adskillige medarbejdere ansat. Alle personaleforhold og leverandøraftaler må simpelthen være bestyrelsens opgave at varetage. Ellers kan vi jo lige så godt afskaffe bestyrelsen, hvis de ingen beslutninger må tage. Tak bestyrelse for jeres store arbejde, jeg ved I bruger rigtig meget tid i klubben.

   Også jeg personligt er meget glad for Michael og Ulla, men jeg bakker naturligvis den sidene bestyrelse op og har tillid til at de til enhver tid gør det de vurderer er bedst for vores klub.

   Gitte Karmark

  • Bjarne Andersen

   Jeg vil også tilslutte mig det afbalancerede indlæg fra Bo.
   Bestyrelsen bør støttes i, at der forsøges skabt de bedste betingelser for klubbens medlemmer.
   – Jeg læser heller ikke, at Ulla og Michael er udelukket, men kan være med på at byde ind på de opdaterede vilkår.
   God vind til medlemmerne, bestyrelsen og forpagteren.
   BjarneA.

 24. Erland Steen Jakobsen

  Til bestyrelsen.

  Vedr. indkaldelse til en ekstraordinær gengeneralforsamling..

  Da det haster med denne indkaldelse, og da formanden ikke handler hurtigt nok, bliver jeg nødt til at vide følgende omg.

  1. Der kræves ifølge vedtægternes § 7 10% af de stemmeberettiget medlemmer for at kunne indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
  HVOR MANGE ER DET???

  Det kunne jo også tænkes, at et flertal i bestyrelsen kommer til fornuft, og indkalder til en sådan generalforsamling, men det er der nok ikke noget håb om, så NU hænger det på ALLE os der der har skrevet om denne sag..

  • Christian Filip Sørensen

   Mon ikke der kan hænges et forslag op i klubben om at der ønskes indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

   Så kan det ikke være mange KIK’ere der skal være i spil, før 10% af de stemmeberettigede har indkaldt til forsamlingen

 25. Anders Winther

  I øvrigt kan det undre, at bestyrelsen venter til den 1 juli med at orientere medlemmerne, når beslutningen ses tager allerede den 23. Maj 2013, ifølge referatet på hjemmesiden? Her kan også læses, at beslutningen blandt andet er taget, ved at 2 af bestyrelsens medlemmer, som ikke var til stede, er “telefonisk underrettet om beslutningen, som de var enige i”.
  Det er ikke, efter min mening, muligt at tage en beslutning af denne karakter, såfremt man vil agere som en ansvarlig bestyrelse, ved at orientere og få tilsagn/samtykke telefonisk. De har jo ikke haft mulighed for at være med til at danne et beslutningsgrundlag, ved at komme med partsindlæg, og fremgangsmåden kan godt få en til at mistænke en del af bestyrelsen for udøvelse af demokratur i stedet for demokrati, hvor der er et eller flere bestyrelsesmedlemmer der har for stor magt og for meget indflydelse.
  I øvrigt er punktet vedrørende opsigelsen anført under punkt i referatet, navngiver “Klubhus, Stole mv”!!!!!!!
  Det bærer enten præg af at ville skjule punktet vedr. Opsigelse, eller at man finder at et stoleproblem overskygger beslutningen om opsigelsen af forpagtningsaftalen.

  Forklaring udbedes?

 26. Anders Winther

  Jeg skal tilslutte mig andres indlæg om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.
  Udover punkter vedrørende opsigelse af forpagtningsaftalen i restauranten, kan det jo være at bestyrelsen skal overveje om de kan tåle det stensikre “mistillids votum” som er 110 % sikkert vil blive manifesteret, og om bestyrelsen så, i enighed, må gå af.
  Ikke at jeg som sådan er utilfreds med den siddende bestyrelse, jeg synes der har været mange gode tiltag, men det her er ikke et af dem!
  Vores Golfklub er ikke en virksomhed eller forretning, og kan heller ikke drives som sådan. Det er en klub, hvor der selvfølgelig skal være en fornuftig økonomi, og hvor der skal udvises forretnings sans. Men det er hovedsageligt en klub, der tjener et sportsligt såvel som socialt formål, og hvor der er koryfæer og “institutioner ” der bærer klubben på forskellige måder. Kokken og Ulla er et godt eksempel, Claus Thane er et andet, og der findes andre i klubben. Tager man alle de særkender væk fra klubben over tid, så bliver klubben mindre værd, og vi får tilstande der minder om noget jeg har hørt fra en anden klub i Næstved, hvilket jeg ikke tror vil tiltrække hverken nye medlemmer eller Greenfee spillere udefra.

  Jeg synes bestyrelsen skal tage konsekvensen af deres handlinger, og indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dog synes jeg man skal vente til august måned på grund af ferieperiode i juli.
  Jeg er sikker på, at opbakningen til bestyrelsen i denne sag, er rimelig begrænset til nogenlunde det samme antal stemmer, som den siddende, enige bestyrelse har tilsammen.

 27. John Munthe

  Til bestyrelsen.
  Peter Schultz rammer noget meget væsentligt, når han taler om, hvad onde tunger påstår. Jeg spurgte derfor d.d. Ulla, om det havde sin rigtighed, at de var blevet opsagt uden at have være indbudt til forhandling om en fremtidig samarbejdsaftale. Ulla bekræftede, at de (Michael og Ulla) ikke havde været indbudt til møde, men blot havde fået besked på, at de kunne søge på lige vilkår med andre ansøgere til kommende sæson.
  DET ER DOG DEN VÆRST TÆNKELIGE PERSONALEPLEJE, SOM VI UDSÆTTER VORT FORPAGTERPAR FOR.
  En enig bestyrelse burde skamme sig, Sådan opførte man sig i enevældens tid. I år skriver vi 2013.
  Susanne & John Munthe

 28. Birthe Bonde

  vedr. opsigelse af forpagtningsaftale med klubbens restauratør.

  Det her giver ikke nogen mening. Hvad sker der lige. Vi har igennem mange år haft fornøjelsen af Mikael og Ulla i vores klub og der er altid dejligt mad og rar stemning i vores klubhus.
  Vi medlemmer ønsker en nærmere forklaring på dette problem, det er jo os der skal komme der. Hvis vi ikke føler os hjemme, så finder medlemmerne måske en anden klub.
  Det er der jo også desværre rigtig mange andre der har gjort, så tænk jer lige om, inden flere medlemmer forsvinder.
  Vores klub har et problem, find det, løs det inden det er for sent.
  Vi forventer at blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

  Birthe og Lars Bonde

 29. Peter Schultz

  Jeg bemærkede at der var en lille overskrift på Bennys besked:
  “Sommersjov i Mogenstrup” det er ganske vist, men det er ingen spøg. Onde tunger (onde tunger?) vil vide. at bestyrelsen ikke på forhånd havde lavet en forhandling med Mikael og Ulla. Det er dog den ringeste personalepolitik jeg har oplevet endnu. Hvad tænker i på (med) Sådan kan man da ikke behandle et forpagterpar man har haft i så mange år og med så stor succes. Et er at I måske ikke kunne nå til enighed om en ny aftale, men at opsige den inden forsøget var prøvet – puha, godt der ikke er så længe til en generalforsamling, hvis vi ikke når frem til at lave en ekstraordinær inden.
  Peter Schultz

 30. Anne Jakobsen

  Hold da op-Hvad tænker bestyrelsen dog på?
  Jeg tilslutter mig samtlige andre indlæg.
  Min svigerinde, som spiller i Dragør, har mange gange ytret misundelse på vores gode mad m.m. i vores restaurant. De har skiftet restauratør adskillige gange, og har været dybt utilfredse med samtlige.

  TÆNK JER OM.
  Anne

 31. Erland Steen Jakobsen

  Til P.M. Floridon

  Kære Peter.og øvrig bestyrelse.
  Du bliver ganske enkelt nødt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med et eneste punkt på dagsordenen, nemlig opsigelse af forpagtningsaftalen med Mikael Brendstrup.. Vi medlemmer fatter ikke noget af det du sskriver mht. besparelser på driften af restauranten. Det må du ganske enkelt forklare,dette for os medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling, meget gerne inden udgangen af Juli måned dette år.
  de

 32. Bente Thane

  Vedr. opsigelse .
  Hvad f……. tænker man på i sydsjællands golfklub.
  Er der ikke spor menneskelighed i vores klub. man opsiger ikke en mand i den alder,og slet ikke når de fleste medlemmer er tilfredse med Michael og ulla.

  Bente Thane

 33. Angelika Elisabeth Hedegaard

  Jeg slutter mig helt til Sus`s indlæg, hvad sker der !!! Vi er rigtig mange som er glade for Ulla og Michael, som i mange år har serveret den bedste mad man kan tænke sig, for rimelige penge. De arbejder 8 timer om dagen og nogle gange mere og altid med et smil, selvom det nogen gange kan være svært at gøre alle tilpas. Jeg tror vi er mange, som man jo også kan se på ovenstående kommentarer, der synes at I skal ændre Jeres beslutning, vi er glade og tilfredse med det vi har.
  Angelika Hedegaard

 34. Ivan Tolborg

  Vedr. opsigelse af forpagtningsaftale med Mikael og Ulla

  Det er en meget farlig vej bestyrelsen har givet sig ud på. Vi risikerer at ende med årlige udskiftninger af forpagter, som i andre klubber, og reduceret åbningstid og andre service forringende foranstaltninger.
  Måske var det bestyrelsen der burde udskiftes i stedet for forpagteren. Hvad med en hurtig ekstraordinær generalforsamling ???

  Ivan Tolborg 2440

 35. Ulrik Christrup

  Det ligger formentlig inden for bestyrelsens kompetence i.h.t. vedtægterne at gøre, som de har gjort (jeg har ikke læst vedtægterne til lejligheden).

  Desuagtet er der tale om en beslutning af stor betydning for medlemmerne, navnlig under hensyntagen til den meget lange tid, som vi har haft vores nuværende forpagterpar.

  Det kunne måske derfor nok have været på sin plads at tage medlemmerne med på råd, inden man traf en sådan beslutning, blandt andet med henblik på en afklaring af, hvad medlemmernes forventninger er med hensyn til en forpagtningsaftale.

  Når bestyrelsen desuagtet vælger at træffe beslutningen uden at høre medlemmerne, bør den i det mindste over for medlemmerne komme med en mere udførlig redegørelse for beslutningen, end den har gjort.

  Det ville jo også give grundlag for en debat på et lidt mere oplyst grundlag.

  Det fremgår således ikke af bestyrelsens redegørelse for beslutningen, om “problemet” med den nuværende forpagtningsaftale har været, at der ikke er blevet betalt fuldt ud for leje af lokalerne og forbruget af el og vand m.v., eller om “problemet” har været, at bestyrelsen er af den opfattelse, at klubben ud over at modtage betaling for leje og forbrug tillige skal tjene penge på driften af restauranten

  Hvis det er det sidste, der er tilfældet, var det et spørgsmål, der oplagt burde have været drøftet med medlemmerne, inden bestyrelsen traf beslutningen, idet dette må anses for at være et principielt spørgsmål, som medlemmerne utvivlsomt kan have forskellige holdninger til.

  Med venlig hilsen

  Ulrik Christrup (990)

 36. Michael Jørgensen

  Ja man undres, den beslutning må i da lave om ASAP..

  Michael Jørgensen
  1220

 37. Jan Normann

  Kære Bestyrelse

  Har Bestyrelsen ikke for ganske nylig indgået en forpagtningsaftsale med vores restauratør? Er den allerede forældet?
  Jeg har stor sympati for vores forpagterpar, som gennem 20 år har forstået at servicere os medlemmer og gæster på allerbedste vis. Det virker besynderligt og uanstændigt med opsigelsen af vores restautør.

  Kære bestyrelse træk denne opsigelse tilbage, og find en god forpagtningsaftale for fremtiden med vores restauratør.

  Skulle økonomien være blevet så dårlig, må vi alle være med til at bære byrden.

  Jan Normann 148 (medlem siden 1988)

 38. Jan Nielsen

  I forlængelse af de snart mange indlæg, ønsker jeg at supplere med min oplevelse og holdning til opsigelsen af vores forpagter.

  Først så undres jeg over fremgangsmåden og udmelding af denne opsigelse.

  Hvad er gået så galt mellem bestyrelse og forpagter siden tilfredshedsundersøgelsen for få år tilbage? Mig bekendt udviste denne undersøgelse IKKE at medlemmerne ønskede ny forpagter?

  Et par spørgsmål rejser sig:

  -Har der været en forhandling med nuværende forpagter om en ny aftale?
  -Hvad er bestyrelsens reelle argument for at skride til denne handling?
  -Hvor meget mere økonomi til klubben forventer bestyrelsen en ny forpagtningsaftale indeholder?
  -Har bestyrelsen et realistisk syn på den “vare” som man ønsker at forpagte bort?
  (Nærmere forklaring nedenfor)

  Jeg har selv været fortaler for at man skulle gøre forholdende i vores restaurant bedre.

  Tag et besøg rundt i vores naboklubber, og se på forholdende. Når man støder på kritik i vores restaurant er det ikke grundet Ulla og Mikael, men derimod omgivelserne der ikke har ændret sig i vel snart 15 år?

  Hvornår har klubben sidst investeret i at forbedre forholdene i restauranten, og dermed også for forpagteren?

  Det står at læse i bestyrelsesreferat fra 14. marts 2013, at restauratørens ønske om nye duge blev afslået.

  Jeg (gør nogen?) kender ikke indholdet af den forpagtningsaftale som altså nu er opsagt, men når klubben har ansvaret for vedligeholdelsen samt øvrigt inventar i restauranten, så syntes jeg at dette burde prioriteres på listen med investeringer til fremtiden.

  Såfremt at den nuværende forpagtningsaftale er med vilkår så en opsigelse ligefrem er nødvendig for at få den ajour med markedsvilkår, så har de ansvarlige (bestyrelsen) ikke håndteret denne løbende korrekt.

  Min – blandt mange andres – opfordring er at bestyrelse og forpagter må sætte sig sammen og finde en fornuftig aftale for begge parter, og ikke mindst en aftale der honorerer medlemmernes ønske til forpagter.

  I min optik er en fornuftig aftale længere end 12 måneder, således at der kan investeres i samarbejdet fra begge sider.

  Venlige hilsner
  Jan Nielsen
  Medlem 150

 39. Niels Winther

  Jeg venter spændt på et svar fra bestyrelsen på bl.a, Dirch Ribers indlæg!! Præcis som Helle Bennebo tænkte jeg, om der er en skjult dagsorden, som ikke tåler dagens lys!!
  Niels Winther medlem 2599

 40. Helle Bennebo Hansen

  Vedr. opsigelse af aftale med klubbens restauratør.

  Jeg kan kun tilslutte mig Dirch Riber og de mange andre kommentarer, der bakker op om Mikael og Ulla.

  Der må simpelthen være en skjult dagsorden, som vi medlemmer ikke hører om. Det virker på ingen måde gennemtænkt, den beslutning en enstemmigt bestyrelse har truffet.

  Er Pro’en Claus Thane så den næste I opsiger?! For så vil jeg da begynde at kigge mig om efter en anden golfklub!

  Vi har en fantastisk klub, hvor man føler sig velkommen – dette skyldes ikke mindst alle de ansatte i klubben – lad venligst være at ødelægge det!

  Helle B. Hansen

 41. Birger Chr. Petersen

  Vedr. Opsigelse af forpagtningsaftale af klubbens restauratør.
  Jeg tilslutter mig fuldt ud Dirch Ribers kommentarer.
  Derudover følgende :
  Bestyrelsen burde fremlægge udkast til en ny forpagtningsaftale til den nuværende restauratør, som har gjort det godt igennem 20 år , og derefter , hvis man ikke kan blive enige, udbyde forpagtningen til anden side.
  Kan bestyrelsen virkelig egenrådigt træffe en sådan beslutning på medlemmernes vegne ??????
  Nu må medlemmerne frem i skoene og bakke op omkring Mikael og Ulla , så vi kan få lavet denne UANSTÆNDIGE beslutning om.

  Birger Petersen

 42. Erland Steen Jakobsen

  Det er da nok de mest tossede i som bestyrelse kunne gøre. det kan meget vel give bagslag.

 43. Per Langelund

  Stort tillykke til en “enig bestyrelse” ! Det første i laver som medlemmerne kan mærke er at sparke vores ualmindelige flinke og dejlige Restauratørpar ud af klubben, HVAD FANDEN TÆNKER I PÅ.
  Ulla og Michael har nu igennem mange år serviceret klubbens medlemmer på bedste vi, og det vil i nu smadre for usselt mammon.
  Se dog på andre klubber, jeg kender ikke lige på stående for andre golfklubber der har haft den samme restauratør genne 10 år.
  Håber rigtig meget i omstøder denne tåbelige beslutning……….

 44. Dirch Riber

  Beslutning om opsigelse af forpagtningsaftale med klubbens restauratør:
  Begrundelse for beslutning – ” ligger der en forventning om et betydeligt større provenu til klubben” Har den enstemmige bestyrelse udarbejdet en business case for den beslutning? Eller er det blot tale om et gæt og dermed en naiv forventning?
  Kan man som medlem, i givet fald der er udarbejdet en business case, få lejlighed til at læse præmisserne for beslutningen.
  Den siddende formand og andre tæt på samme – talte og argumenterede meget for åbenhed i klubbens bestyrelsesarbejde.

  Hvad indeholder eksempelvis udsagnet ” et betydeligt større provenu til klubben” er det kr. 10.000,00 om året eller et større beløb der forventes? Som det allerede er nævnt fra andre medlemmer, ses der regelmæssigt og hurtige udskiftning af restauratører i andre golfklubber. Det er ikke et senarie jeg ønsker i den klub jeg er medlem af. Tværtimod er stabilitet, netop på dette område af klubbens virksomhed, yderst velkommen.

  Med venlig hilsen og forventning om nogle kvalificerede svar fra den enstemmige bestyrelse.
  Medlem nr. 161 Dirch Riber

 45. Kirsten Nielsen

  vedr. opsigelse af aftale med klubbens restauratør.
  Jeg tilslutter mig helt David Kew`s indlæg. Jeg kan ingen måde se, at det er et spørgsmål, som bestyrelsen kan træffe uden at forhører sig hos medlemmerne først. Det er jo trods alt os der betaler kontigenten.
  Det har altid været en fornøjelse at komme hos Michael og Ulla, og priserne samt kvaliteten af den mad de har serveret, har altid været god.

  kirsten Nielsen

 46. David Kew

  Perhaps the committee was in full agreement but we think you forgot to ask the subcription paying members.
  Jytte & David Kew 1083 & 791

 47. Susanne Smith

  Vedr. opsigelse af forpagtningsaftale med Mikael og Ulla!
  Hvad i alverden har I gang i ??? Vi er kendt over det ganske land for vores årelange gode restauratør. Mikael og Ulla serverer fortrindligt mad med smil på læben og til fornuftige priser. Jeg kan på ingen måde bifalde jeres beslutning og ser den gerne ændret.

  Susanne Smith

 48. Steen Krøll

  Vedr. Opsigelse af forpagtningsaftale af klubbens restauratør

  Ja man forbavses ikke, mig bekendt er vi den eneste golfklub i Danmark der har haft den samme restrauratør i 10 år, resten skifter jo lige så tit som vi andre skifter underbenklædder, men den nye bestyrelse må åbenbart havde fundet de vise sten, håber så at de giver deres store expertise videre til de øvrige golfklubber, de må hunger efter sådan et guldkorn.., så nu ender vi jo nok med at have en ny forpagter hver år, man kunne måske lave en rotationsordning med de andre klubber.

  Krøll

Der er lukket for kommentarer.