Nye handicapregler

EGA_Handicapsystem_2012-2015

Nye handicapregler

Reglerne for regulering af handicaps ændres radikalt pr. 2. juli 2012. Ændringer vil have betydning for alle golfspillere. Det er derfor nødvendigt med en omhyggelig information. Læs det følgende i ro og mag. Nogle af passagerne skal måske læses mere end 1 gang for at blive forstået.

De nye handicapregler indebærer, at

 • Der kan ikke ske handicapregulering på grundlag af private runder
 • Mulighederne for at spille EDS-runder udvides
 • Hvert år vurderes hver enkelt spillers registrerede tællende scores.  Den såkaldte årsrevision, med henblik på en eventuel ændring af handicappet
 • Ved turneringer indføres fleksible bufferzoner. CBA (Computed Buffer Adjustment) Computer Buffer justering
 • For spillere med handicap over 36 vil princippet for tildeling af slag blive ændret

Hensigten med disse ændringer er, at handicapsytemet skal fungere stort set på samme måde i Danmark som i det øvrige Europa. Den dispensation, som DGU hidtil har haft i forhold til den europæiske golfunion – EGA, udløber den 1. juli. og kan ikke forlænges. I det følgende er hvert af ovenstående punkter uddybet, hvad ændringerne består i.

Ingen handicapregulering på grundlag af private runder.

Bestemmelsen er meget klar, så den skal ikke uddybes. Men konsekvensen er, at en hel del af de handicapreguleringer i nedadgående retning, vi hidtil har kendt, ikke vil finde sted. Det betyder sikkert, at vore handicaps generelt vil komme til at ligge på et højere niveau end nu. EGA giver udtryk for, at man ligger i det rigtige handicap, hvis man hver 5. gang spiller i bufferzonen (neutral zone) eller bedre. Efter den målestok må mange af os nok erkende, at vores handicap er for lavt. Så handicapniveauet skal op, hvis vi skal sammenligne os med det øvrige Europa.

EDS.

For fremtiden kan der spilles 2 EDS-runder pr. kalenderuge. Spillere med handicap over 18,4 kan spille 9-hullers EDS, kan dog kun spille 1 af disse samme dag. Man kan tilmelde sig EDS ved på 1. tee at tilkendegive overfor sin markør, at man ønsker at den forstående runde er en EDS-runde og markere dette på scorekortet. Her i klubben kan denne tilmelding om kort tid foretages elektronisk på 1. tee.

EDS er kun gældende for spillere i handicapgrupperne 2, 3, 4 og 5.

Efter runden afleveres det underskrevne scorekort i hjemmeklubben (taster det selv hvis det er på vores egen bane).

Det vil sige, at man for fremtiden også kan gå EDS-runder på andre danske baner. Årsagen til at de udenlandske baner er undtaget er, at DGU vil være sikker på, at den pågældende bane er korrekt rated.

Hvornår skal man så gå en EDS-runde? Hver gang du spiller en runde, hvor

 • din indstilling er, at gøre det så godt som muligt under hele runden
 • du spiller i overensstemmelse med alle golfregler (ikke noget med Mulligans, ikke noget med at give korte puts osv.)
 • du er indstillet på at aflevere scorekortet uanset, hvad resultatet bliver

Årsrevision

Efter hver sæson vil der ske en vurdering af, om hver enkelt spiller har et retvisende handicap. Det siger sig selv, at for at denne vurdering kan foregå, skal der være nogle indberettede scores at se på. For at bevare et handicap, som kan reguleres på normal vis, skal man i løbet af en sæson aflever mindst 4 tællende scores. Alene dette faktum vil bevirke, at EDS-rundernes antal vil stige eksplosivt, idet over halvdelen af danske golfspillere i øjeblikket ikke afleverer et eneste scorekort i løbet af en sæson.

Princippet for årsrevisionen er som følger:

Ved aflevering af 0 -3 tællende scores: Grundlaget for en vurdering af, om handicappet er retvisende, er for spinkelt. Dette markeres ved, at spilleren tildeles et ”handicap” i modsætning til et ”EGA-handicap”. Da handicappet ikke kan reguleres, er det i en vis forstand inaktivt.  Man er med et inaktivt handicap ikke afskåret fra at spille golf, idet man kan spille alle de private runder man vil. Men man kan ikke deltage i DGU-turneringer.  Deltagelse i en klubturnering er jo en mulighed for at få en tællende score, derfor bliver man ikke udelukket for at deltage i klubbens turneringer.

Et inaktivt handicap kan gøres aktivt ved at aflevere 3 tællende scores i løbet af 6 uger (evt. EDS).

For spillere med handicap under 18,5, som af forskellige årsager næsten aldrig spiller mere end 9 huller, vil handicappet blive inaktivt, idet disse spillere ikke kan gå 9-hullers EDS. Dette er en urimelighed, idet mange af disse (ofte ældre og erfarne) spillere faktisk har et retvisende handicap, der burde reguleres på normal vis. I den situation bør spilleren rette henvendelse til sekretariatet, som behandler sagen med handicapudvalget, på grundlag af de afleverede scorekort over 9 huller vil fastsætte et EGA-handicap for spilleren.

Ved aflevering af 4 – 7 tællende scores: Da der skal indgå mindst 8 scorekort i årsrevisionen, supplerer man med de seneste scorekort fra den foregående sæson, således at der bliver 8 kort i alt. Har man f.eks. 5 tællende scores i en sæson, finder man de 3 seneste fra året før frem.

Ved aflevering af mere end 7 tællende scores: Alle scorekortene tages i betragtning – også eventuelle No Returns. Af disse resultater findes medianen – dvs. den midterste score. Hvis der er afleveret f.eks. 25 scores er det den 13. bedste score, der tæller, idet der er 12 af samme resultat eller dårligere og 12 af samme resultat eller bedre. EGA har fastsat en forventet median for de forskellige handicapgrupper, som ligger 1 – 2 stabelfordpoints under bufferzonens nedre grænse. Der er altså 2 tal: den opnåede median (OM) og den forventede median (FM). Hvis forskellen på disse tal er for stor, vil der ske en ændring af handicappet. Hvis forskellen er mindre end 3 ændres handicappet ikke. Hvis forskellen er mellem 3,0 og 4,9 ændres handicappet med 1,0. Hvis forskellen er større end 4,9 så ændres handicappet med 2,0. Disse ændringer kan naturligvis være både opad eller nedad afhængigt af hvilket af tallene OM og FM, der er størst.

Man skal huske, at hvis årsrevisionen giver anledning til handicapændringer, f.eks. opad, så er det jo udtryk for at der i sæsonens løb efter hver tællende runde er sket en hel del handicapændringer på 0,1 opad. Revisionens ændring kommer oven i disse løbende ændringer, så der kan ske betragtelige forskydninger i løbet af et kalenderår.

Sørg for at gå mindst 4 tællende runder – gerne EDS-runder – hver sæson.

 

Fleksibel bufferzone (CBA).

Den fleksible bufferzone erstatter den hidtil gældende 10%-regel, hvor handicapregulering opad suspenderes, hvis mindre end 10% af spillerne ligger i bufferzonen eller bedre.

Vi kender alle situationen, hvor det blæser og regner, alle teesteder er sat langt tilbage og/eller flagene er placeret bag greenbunkers. Alt sammen noget som bevirker, at det er vanskeligt at leve op til sit handicap eller bare spille i neutral zone. Andre gange er det lige modsat, så scores bliver dejligt høje. For at kompensere for disse ulige forhold vil der efter den 2. juli i turneringer, der afvikles vha. GolfWorks, blive opereret med fleksibel bufferzone. Betingelsen er, at der skal deltage mindst 10 spillere med et handicap på under 26,5, dvs. spillere fra handicapgrupperne 1 til 4.

At bufferzonen er fleksibel betyder, at hvis resultaterne samlet set ikke lever op til det, man måtte forvente med de pågældende deltagere, så forskydes bufferzonen. Forskydningen kan være fra +1 til -4. Hvis f.eks. udregningen viser, at bufferzonen skal forskydes med -2, så betyder det, at bufferzonen for en spiller i handicapgruppe 3 i stedet for den normale fra 33 til 36 points fastlægges til at være fra 31 til 34 points. Spillere der scorer 35 points eller bedre vil blive reguleret ned, spillere der højst klarer 30 points reguleres op, mens de der ligger i den forskudte bufferzone ikke reguleres.

GolfWorks bruger deltagerlisten til – på grundlag af handicapsammensætningen af spillere med hcp. under 26,5 – at foretage udregningerne. Hvis resultatet bevirker at bufferzonen skal forskydes, gælder det for alle spillere i turneringen uanset handicap.

Eksempel: Turnering med i alt 103 spillere, 97 med lavere handicap end 26,5 og følgende fordeling:

Hcp.gruppe 1

Hcp.gruppe 2

Hcp.gruppe 3

Hcp.gruppe 4

3 spillere

25 spillere

40 spillere

29 spillere

Ved hjælp af noget indviklet sandsynlighedsregning, hvor man tager udgangspunkt i EGAs forventninger til spillere i de 4 handicapgrupper, udregner GolfWorks med denne fordeling følgende intervaller:

Hvis antal spillere i neutral zone eller bedre er

0 – 16

17 – 20

21 -24

25 -28

29 -52

53 -97

Så forskydes bufferzonen

-4

-3

-2

-1

0

+1

               

Dette skema kan udskrives så snart startlisten foreligger, og den kan være oplyst for deltagerne, så snart den sidste start er sendt af sted.

Bufferzonen forskydes -3. Det var endda tæt på -4.

Det er altså meget anderledes, og det iøjnefaldende problem er, at spilleren ikke selv kan udregne sit nye handicap efter deltagelse i en turnering. Spilleren er nødt til at afvente, at det bliver registreret i GolfWorks. Af den grund er det meget nødvendigt, at resultaterne tastes så hurtigt som muligt. Helst så spilleren næste morgen kan se sit nye handicap i GolfWorks. På trods af denne uhensigtsmæssighed er der ikke sket ændringer i golfregel 6.2:

Det er fortsat spillerens ansvar, at det er det korrekte handicap, der fremgår af scorekortet, inden det afleveres. Lad os se, hvor stort dette problem egentligt er, når systemet er sat i gang.

 

Spillere med handicap over 36,0.

EGA-handicap kan højst være 36,0. Begyndere med et højere handicap kan kun reguleres ned, hvis de spiller under EDS-lignende forhold. Man skal altså forholde sig beskrevet ovenfor.

Som noget nyt bliver antallet af slag beregnet på en ny måde. Der vil ikke være en konverteringstabel for handicaps over 36. I stedet skal spilleren gå ind i konverteringstabellen og finde det antal slag spilleren skulle have haft, ifald handicappet havde været 36,0. Det er f.eks 42 slag (på vores bane passer det for herre tee56 men også for damer tee48) – altså 6 slag mere end handicappet. Så skal spilleren have 6 slag mere end sit aktuelle handicap. Hvis det f.eks er 48, så tildeles 54 slag. Den nye måde vil i de fleste tilfælde betyde enten uændret eller et mindre antal slag.

Klubber i klubben

For at runderne kan være tællende skal turneringen bl.a.:

 • Være åben for tilmelding, for alle klubbens medlemmer, dog evt. kun nogle rækker, f.eks. kun for damer eller maks. handicap 36
 • Være underlagt golfklubbens totale og suveræne autoritet
 • Der skal betales en fastsat turneringsfee (maks. kr. 60,-)

Tilmelding skal om kort tid foretages elektronisk på 1. tee eller i klubhuset

1 tanke om “Nye handicapregler

 1. Bjarne Andersen

  “Dette skema kan udskrives så snart startlisten foreligger, og den kan være oplyst for deltagerne, så snart den sidste start er sendt af sted.”

  Kommentar til ovennævnte: Skal der være et korps af ordonanser, der efter sidste start kører eller går rundt og informerer deltagerne i turneringen?

  Kan der spilles EDS ved gunstarter? Hvis ja, skal man så tilmelde sig elektronisk på det startteested man har for den aktuelle gunstart?

  1115, BjA

Der er lukket for kommentarer.