HUL 18 OG SANKT MOGENS

Samtale, for slet ikke at tale om diskussion om politiske, filosofiske eller kulturelle emner, har en stærk negativ indvirkning på de flestes spil, men når man har forladt green på hul 18, har man lov til at fundere lidt over tilværelsens eller naturens luner.

Hvorfor er her et vandhul liggende over en dræningsgrøft? hvoraf kommer navnet Mogenstrup? og hvorfor har man i middelalderen anbragt kirken i en skovkant langt fra Blangslev? Har de tre fæ-nomener noget med hinanden at gøre?

Da vi i 1976 begyndte at spille på banen, fik vi altid selv på varme dage våde fødder, når vi nærme-de os hul 18’s green, idet der piblede vand frem. Der er en kilde i undergrunden, hvorfor vandhullet blev gravet. Vandhullet holder da også vand, selv i tørkeperioder.

Nedbøren fordeler sig normalt diffust i jordlagene og synker ned i grundvandet, men hvor der er grus i jorden eller kridtlag liggende tæt på overfladen, kan vandet samle sig, og hvor det bryder frem på overfladen, kan opstå en kilde, hvilket specielt ses på bakkeskråninger, f.eks. Slaves Kilde ved Slagkildevej i Næstved.

I Mogenstrup er store grus forekomster, og her lå tidligere i Kirkeskoven ved kirke muren en kendt kilde.

I nogle kilder har man fundet flint- og bronzeredskaber, og nogle har navne efter hedenske guder som Thorskilde, men de fleste har katolske helgennavne. Ved kilderne var en stadig strøm af friskt vand, der også kunne smage anderledes end brøndvand.

Man tillagde kildevandet helbredende virkning, og denne virkning var kraftigst omkring sommer-solhverv ved Skt. Hans.

I 1135 blev den norske jarl Magnus på Orkneyøerne myrdet af sin medjarl. Der berettedes om unde-re ved hans grav i Birka, og 20 år efter fik hans nevø ham erklæret for hellig af Paven, og der op-stod Magnuskirker forskellige steder i Norden. I 1292 nævnes Magnustorp, der blev fordansket til Mogenstrup.

Kirkens holdning var pragmatisk. Folk kom jo alligevel til kilden, der nu fik en plads i helgendyr-kelsen, man byggede en kirke på stedet, og de taknemmelige kunne så passende komme penge i kirkebøssen.

I våbenhusets vest mur kan man stadig se en ”pengetragt”, hvorigennem pilgrimme kunne lægge deres offer i pengeblokken, der stadig står indenfor.

Ved Reformationen i 1536 blev kilderejserne udråbt som papisme, men de blev ikke forbudt, da præsterne til deres sociale arbejde dårligt kunne undvære de penge, der blev lagt i kildeblokkene.

Sct. Hans dag kom efterhånden mange mennesker, også ikke syge, og dette tiltrak folk, der opslog boder, hvor der blev solgt mad og øl. Der blev spået og vist forskellige kunstner. Den nuværende Dyrehavsbakken opstod omkring Kirsten Piils Kilde, og i Sydsjælland samledes folk i Kirkeskoven, hvor man kunne fornøje sig i dansetelte eller udskænkningssteder med øl og spiritus

Alt var dog ikke lytter idyl, hvad man kan læse om i Gisselfeld Birks tingbog:

“Sct. Hans aften 1719 var rytterne, der lå på Skovgaardsmølle, kommet til kildemarkedet ved Mogenstrup De lå først oppe på en bakke i skoven, drak og hujede og kastede ord til markeds-folkene. Så smed de med ét kjolerne og fór frem med blottede kårder. Først rev de Holmegaards møller af hesten og pryglede ham, dernæst overfaldt de Brandelev mænd og andre bønder, der sad rolige og fornøjede og talte sammen på græsset under træerne. Rytterne fór frem, skreg og slog mændene til jorden——”

I 1882 ophørte kildemarkedet, men endnu i mange år samledes man til sommermøder og gymna-stikopvisninger.

Hvor den nuværende landevej blev anlagt i 1824 var tidligere et vadested over åen. Landevejen var ført på en bro over mølledæmningen, øst om møllen, nord om kirken og gennem skoven mod vest til landsbyen Fladså, hvor nu Fladsågård ligger..

Ved omlægning af vejen sank kildens leje, men man ledte vandet vest for landevejen, hvor der i 1862 blev lavet et lille anlæg med springvand. Det hele betalt af Kirkeskovens daværende ejer over-skjænk greve C.C.S. Danneskjold- Samsøe på Holmegård.

I 1888 kunne L.A. Ring male et idyllisk billede, hvor man ser familien Kähler på udflugt til Mogenstrup.

På et senere tidspunkt har man forhøjet hele landevejen 2 meter, og hvis man vil se Sankt Mogens Kilde i dag, skal man over for kroen bagved et autoværn gå ned af en lille trappe, hvor den i dag kan ses i en ny-renoveret og fritlagt stand.

Mens 100 000 fromme katolikker hvert år søger lindring og trøst ved kilden i Lourdes i Sydfrankrig, og man i Frankrig og Tyskland med sygesikringstilskud kan komme på kurophold ved kilder, repræsenterer de strømmede vande i nutidens Danmark de ”onde kræfter”.

Mange mennesker har oplevet, at vandårer f.eks. under deres seng er årsag til sygdomme og ube-hagsfornemmelser, der svinder, når sengen flyttes.

De fleste golfere vil nok mene, at hvis deres bold ender i søen på hul 18, er det deres egen skyld, men hvis det sker Skt. Hans aften kunne ”der måske være noget om snakken”.

01-02-2010 Finn Jørgensen.
01-11-2012 Finn Jørgensen, rettet
01-11-2018 Finn Jørgensen, rettet