Referat fra generalforsamlingen 10. december 2012

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

 

REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 39. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 10. DECEMBER 2012

 

Fremmødte var 81 stemmeberettigede medlemmer med 61 gyldige fuldmagter i alt 142 stemmer af i alt 850 mulige.

Der var ikke tilstrækkeligt fremmødte til endelig vedtagelse af forslag om ændring af vedtægter, jf. pkt. 6.4.

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal er for forslaget.

Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal, er forslaget foreløbigt vedtaget, endelig vedtagelse kan først ske på en ekstraordinær generalforsamling den 28. december. Forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal. Fuldmagt til den første generalforsamling anses for gyldig til den anden generalforsamling, såfremt fuldmagten er formuleret sådan at fuldmagtsgiver har givet sin udtrykkelige tilladelse hertil.

Formanden, Peter Floridon (PF), bød velkommen og henviste til den udsendte dagsorden.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til
indskud og medlemskontingenter.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af revisor og suppleanter.

9. Eventuelt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent.

PF foreslog Lars Urup (LU) som dirigent.

Der var ingen andre kandidater og LU blev valgt som dirigent.

LU konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægternes § 6.

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

 

Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

I formandens (PF) mundtlige beretning blev der tilføjer et par ekstra bemærkninger, men ellers stemte den overens med den skriftlige beretning aftrykt i klubbladet. Vedlagt som bilag 1.

 

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Jørgen Smith (JS) fremlagde årsregnskabet for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012, revideret og påtegnet af statsautoriseret revisor Lars B. Petersen.

JS fremlagde endvidere budget for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013.
Årsregnskab og budget er aftrykt i klubblad nr. 2 fra november 2012.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Budgettet taget til efterretning.

 

Ad. 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til indskud og medlemskontingenter.

Bestyrelsens forslag til kontingent:

 

  Nuværende:

 

  Bestyrelsens forslag:

 

Seniorer

 

kr.

 

2.880,-

 

pr. 1/2 år

 

  kr.

 

2.970,-

 

pr. 1/2 år

 

Pensionister

 

kr.

 

2.880,-

 

pr. 1/2 år

 

  kr.

 

2.970,-

 

pr. 1/2 år

 

Ynglinge

 

kr.

 

1.680,-

 

pr. 1/2 år

 

  kr.

 

1.740,-

 

pr. 1/2 år

 

Juniorer

 

kr.

 

1.020,-

 

pr. 1/2 år

 

  kr.

 

1.020,-

 

pr. 1/2 år

 

Par-3 bane

 

kr.

 

870,-

 

pr. 1/2 år

 

  kr.

 

900,-

 

pr. 1/2 år

 

               
Long Distance

 

kr.

 

2.600,-

 

pr. år

 

  kr.

 

2.700,-

 

pr. år

 

Fleksmedlemmer

 

kr.

 

1.200,-

 

pr. år

 

  kr.

 

1.200,-

 

pr. år

 

Passivt medlem

 

kr.

 

400,-

 

pr. år

 

  kr.

 

400,-

 

pr. år

 

Indskud

 

kr.

 

5.400,-

 

    kr.

 

5.400,-

 

 
               
Bagskab

 

kr.

 

400,-

 

pr. år

 

  kr.

 

400,-

 

pr. år

 

Bagskab 80 cm

 

kr.

 

500,-

 

pr. år

 

  kr.

 

500,-

 

pr. år

 

Bagskab overskab m. EL

 

kr.

 

550,-

 

pr. år

 

  kr.

 

550,-

 

pr. år

 

Bagskab underskab m. EL

 

kr.

 

600,-

 

pr. år

 

  kr.

 

600,-

 

pr. år

 

Bagskab ved Driving Range

 

kr.

 

500,-

 

pr. år

 

  kr.

 

500,-

 

pr. år

 

Bagskab ved DR. overskab m. EL

 

kr.

 

550,-

 

pr. år

 

  kr.

 

550,-

 

pr. år

 

 

Afstemning om bestyrelsens forslag til kontingent for 2013:

Ingen stemte imod forslaget.

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2013 blev hermed vedtaget.

 

Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Ingen

Ad. 6. Forslag fra medlemmerne:

 Ad. 6.1 Forslag fra medlem 1115, Bjarne Andersen.

Forslag om betaling for benyttelse af klubbens badefaciliteter.

Det foreslås at klubbens medlemmer skal betale et fast beløb hver gang de tager bad og bruger klubbens håndklæder. Pris for et bad inkl. brug af håndklæde fastsættes af bestyrelsen.

 

Afstemning. Ingen stemte for forslaget.

Der blev fra bestyrelsens side opfordret til at medlemmerne selv tog håndklæde med hvis de ønskede at bade i klubben. Ingen stemte for forslaget, men bestyrelsens opfordring blev taget til efterretning.

 

Ad. 6.2 Forslag fra medlem 764 og 765, Susanne og John Munthe.

Sydsjællands Golfklub overgår fra 1. januar 2013 til GolfBox, så klubben også får mulighed for at få del i den ½ million tider, der bookes i GolfBox om måneden i sæsonen.

John Munthe begrundede sit forslag. Bestyrelsen var imod forslaget.

Afstemning:

34 stemte for

102 stemte imod

4 blanke

Forslaget er hermed faldet.

Ad. 6.3 Forslag fra medlem 764 og 765, Susanne og John Munthe.

Bemandingen i sekretariatet reduceres til en fuldtidsstilling, og frivilligt hjælpekorps tilknyttes i spidsbelastninger – jvf. brugerundersøgelsen, hvor en stor part af klubbens medlemmer tilbød sig.

John Munthe begrundede sit forslag. Bestyrelsen var imod forslaget.

Afstemning:

17 stemte for

117 stemte imod

5 blanke

Forslaget er hermed faldet.

 

Ad. 6.4 Forslag fra medlem 81 og 366, Erland Jakobsen og Poul Jensen.

Forslag til vedtægtsændringer i § 9.

§ 9. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 3 medlemmer. I forslaget skal rød tekst slettes og grøn tekst tilføjes.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Konstituering finder sted på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Omkonstituering kan finde sted. Udtræder formand, kasserer eller sekretær af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsåret, konstituerer bestyrelsen sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Valg af formand og kasserer foretages direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.

I tilfælde af at formand eller kasserer udtræder af bestyrelsen, og der er mere end 120 dage til den ordinære generalforsamlings afholdelse, skal bestyrelsen med mindst 10 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 60 dage efter bestyrelsen er blevet bekendt med udtrædelsen.

Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.

Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

 

Forslaget blev sat til afstemning, men opdelt i følgende to afstemninger.

Første del af forslaget – Afstemning om direkte valg af formand og kasserer. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.:

Ingen stemte imod.

Og hermed var der flere end 2/3 af stemmerne som stemte for – Denne del af forslaget er hermed foreløbigt vedtaget.

 

Anden del af forslaget – Afstemning om bestyrelsens skal pålægges at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis formand eller kasserer udtræder af bestyrelsen i utide.

40 stemte for

73 stemte imod

18 blanke

Færre end 2/3 af stemmerne stemte for – Denne del af forslaget er hermed faldet.

 

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Følgende fra bestyrelsen var på valg:

Bestyrelsesmedlem Leif Sønderstgård – modtager genvalg.

Kasserer Jørgen Smith – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem Martin Voltzmann – modtager ikke genvalg.

 

Bestyrelsen forslag:

Genvalg af Leif Sønderstgård.

Nyvalg af Christian Wennicke.

Nyvalg af Henrik Gustafsson.

De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen forslag til suppleanter:

1. suppleant: Carsten Petersen.

2. suppleant: Frank Krüger.

De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt uden modkandidater.

 

Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:

Revisor Lars Bent Petersen – modtager ikke genvalg.

Revisorsuppleant Claus Schroll – modtager genvalg.

Bestyrelsen forslag:

Nyvalg af revisor Per Birk-Sørensen.

Genvalg af revisorsuppleant Claus Schroll.

De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt uden modkandidater.

 

Ad. 9. Eventuelt.

Formanden Peter Floridon tog afsked med bestyrelsesmedlem Martin Voltzmann og klubbens kasserer Jørgen Smith, som de sidste 23 år har siddet solidt på denne post. De fik begge et par ord med på vejen fra formanden, og der var stående applaus til Jørgen Smith for hans store indsats for klubben.

 

Formanden rettede en tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede de fremmødte medlemmer for deres deltagelse, og ønskede god jul og godt nytår.

 

Generalforsamlingen afsluttet.