Generalforsamling 12. december 2019

Generalforsamling 12. december 2019 kl. 19.00

thumbnail of Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 12 december 2019

Læs om procedure, præsentation af bestyrelsens forslag til kontingentsatser samt nye bestyrelsesmedlemmer mv.

Læs hele indkaldelsen <HER>

§ 6.

Ordinær generalforsamling.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Mogenstrup hvert år i december måned senest den 15. december. Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med mindst 10 dages varsel. Indkaldelse sker ved elektronisk kommunikation og annoncering i klubhus og på hjemmesiden, eller ”skriftligt pr. brev”. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne, revideret regnskab samt budgetforslag.
Forslag fra bestyrelsen, herunder til genvalg eller nyvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, skal være opslået i klubhuset og lagt på hjemmesiden senest 20. oktober.
Forslag fra medlemmerne, herunder om valg, skal være bestyrelsen i hænde senest 10. november. For alle forslags vedkommende gælder, at indkaldelsen skal gengive forslagets væsentligste dele. Såfremt der er tale om forslag til ændring af vedtægter eller klubbens opløsning, skal i indkaldelsen udtrykkeligt henvises til bestemmelserne i vedtægternes § 15, respektive § 16.
Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg.
Alle medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, og som ikke er i kontingentrestance, har hver én stemme, dog ikke kategori 9 fleksmedlemmer, som har 1/5 stemme og kategori 10 passive, som ikke har stemmeret.
Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige kampvalgsposter på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster.
På ethvert fremmødt stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning.
Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem stemme for mere end to andre ved fuldmagt, uanset deres stemmevægt.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.