Ekstraordinær generalforsamling 28/12-2012

Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Fredag den 28. december 2012 kl. 19.00 i klubhuset.

På den ordinære generalforsamling den 10. december 2012 blev der stemt om vedtægtsændringer.

Til vedtagelse af ændringer af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede med­lemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsen­terede medlemmers vægtede stemmetal er for forslaget.

Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på gene­ralforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal, afholdes der en ny generalforsamling, mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal. Indkaldelse sker med mindst 10 dages varsel, ved elektronisk kommunikation og annoncering i klubhus, eller ”skriftligt pr. brev”. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og forslagets indhold.

Fuldmagt til den første generalforsamling anses for gyldig til den anden generalforsamling, såfremt fuld­magten er formuleret sådan at fuldmagtsgiver har givet sin udtrykkelige tilladelse hertil.

Derfor indkaldes der til ny generalforsamling hvor vedtægtsændringerne kan endelig vedtages.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændringer.

3. Eventuelt.

P.b.v.

Benny Jensen

Sekretær

Ad. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Lars Urup.

Ad. 2. Forslag til vedtægtsændringer: Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som de blev vedtaget på generalforsamlingen den 10. december 2012.

I forslaget skal rød tekst slettes og grøn tekst tilføjes.

§ 9. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Konstituering finder sted på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Omkon­stituering kan finde sted. Udtræder formand, kasserer eller sekretær af bestyrelsen i løbet af gene­ralforsamlingsåret, konstituerer bestyrelsen sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Valg af formand og kasserer foretages direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.

Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.

Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

 

Ad. 3. Eventuelt.