Brev fra formanden august 2022

Velkommen tilbage fra sommerferien!

Vi håber I alle har nydt vores dejlige banen og fået spillet rigtig mange runder gennem sommeren.

Bestyrelsen holder snart vores første møde efter sommerferien og her skal vi bl.a. samle op feedbacken fra dialogmødet i juni og lave de første oplæg til næste års budget.

I juni fik bestyrelsen fremlagt anbefalingerne fra den arbejdsgruppe vi nedsatte til vurdering af rabat og fritspilsordninger, samt deres forslag til nye tiltag.

Golfuge

Bestyrelsen vedtog straks at igangsætte et par af anbefalingerne og det er med stor glæde at vi har fået sammensat en styregruppe til planlægning og afholdelse af en golf uge næste sommer, som er et forslag om en årlig begivenhed, vi gerne vil have gang i.

En Golfuge skal skabe en event, der udadtil markedsfører vores klub og bane blandt spillere fra omegnsklubber, skaber en økonomisk indtjening, men ikke mindst indadtil i klubben skaber et sammenhold og en fælles oplevelse. Ideen er at starte med Golfuge næste sommer og så videre udvikle den de kommende år.

Styregruppen har Lars Damgaard som formand og deltagerne er Benny D. Nielsen, Morten Langebæk, Anette Tofting og Svend Erik Hansen.

Styregruppens opgave er frem til jul er at udvikle, planlægge og beskrive golfugen i detaljer, så dette kan fremlægges til endelig beslutning og bevilling inden jul. Herefter vil styregruppen stå med ansvaret for gennemførelsen til næste sommer i samarbejde med rigtig mange frivillige, der vil være med til at skabe noget nyt i klubben ?

SGO aftalen

Bestyrelsen har taget anbefalingen fra arbejdsgruppen omkring SGO-ordningen og præsenteret samarbejdsklubberne for de ønsker til ændringer til aftalerne vi mener er nødvendige for at aftalen er ligeværdig og retfærdig i sin indtjening og udformning.

Der forestår p.t. forhandlinger med de andre klubber og vores ønske er at fortsætte samarbejdet, under forudsætning af at flere af vores ønsker efterkommes. Vi vil derfor forventelig inden udgangen af september kunne melde resultatet af forhandlinger ud.

Banen

Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal forme en ny udviklings- og vedligeholdelsesplan for vores dejlig parkbane. Arbejdsgruppen har Chefgreenkeeper Henrik Holm som formand og består desuden af medlemmer fra Bane/Hus udvalget, repræsentanter fra spillerne og bestyrelsen, samt en konsulent fra DGU.

Målet er at skabe en plan der skal afløse den gamle, der er mere end 10 år gammel og som kan skabe en fælles forståelse for den retning banen skal udvikle sig i samt skabe grundlag for prioritering af udviklingsprojekter på banen.

Vores overordnede mål for banen i vores strategi er, ”Den skal være i top-3 på Sjælland”

Formand

Svend Erik Hansen